Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2014

sawicka
14:21
sawicka
14:20
Największą zbrodnią, jaką możesz popełnić wobec swojej kobiety i waszego związku, jest obojętność. Nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie to działa, ale te cudowne istoty, które są w stanie przeżyć ból wypychania na świat noworodka przez swoje piękne kuciapki i potrafią potem jeszcze chcieć się pieprzyć, nie wykształciły przeciw niej żadnego mechanizmu obronnego. Zniosą zdradę, plaskacza (co nie znaczy, że masz zacząć ją bić. Kto uderzy kobietę poza łóżkiem i bez wyraźnej zachęty, ten świnia, a nie facet. Chyba, że zasłużyła), chlanie i zbieranie za tobą brudnych skarpet. Przeżyją, kiedy kogoś zamordujesz. Zniosą to, że nazywasz się mężczyzną, chociaż oglądasz kucyki, albo inne chińskie bajki. Ale zacznij okazywać obojętność, a coś w nich zaczyna umierać. Powoli usychają.
— Konrad Jurecki
Reposted fromzabka zabka viazupa-z-nietzschego zupa-z-nietzschego

December 26 2013

sawicka
18:49
1524 930f
Reposted fromfidelity fidelity viasleeplessdiary sleeplessdiary
sawicka
18:43
Twój dom jest tam, gdzie ktoś o tobie myśli.
— Jiraiya

October 09 2013

sawicka
14:44
7827 41ea
Reposted fromShini Shini viasuzannekhaleen suzannekhaleen

October 08 2013

sawicka
19:07
4797 19d1
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen
sawicka
19:07
5568 305e
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen
sawicka
19:07
6362 2c93
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen
sawicka
18:53
6294 c588
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen

September 19 2013

sawicka
21:28
7852 1bb2
21:26
21:25
sawicka
21:25
7210 f2e9
sawicka
21:23
sawicka
21:22
sawicka
21:22
Close enough...? by mrclarinet
sawicka
21:21

Marvel one-liners (x)
sawicka
21:21


sawicka
21:20

September 14 2013

sawicka
18:30
1025 bb67
Reposted fromedenpath edenpath viasuzannekhaleen suzannekhaleen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl